Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Bankingu i Ndërmarrjeve Tregtare
Financim Afatshkurtër
Financim Afatmesëm dhe Afatgjatë
Financim Tregtar
Garanci
Shërbimet e Menaxhimit të Parasë dhe Investimeve
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.30 109.30
EUR 124.40 128.40
AUD 75.20 81.20
GBP 138.80 144.80
 
Linjat e kreditimit afatshkurter jepen me nje kohezgjatje deri ne 12 muaj dhe sherbejne per financimin e nevojave per kapital qarkullues ose nevojave te tjera afatshkurtra te klienteve tane. ...
Kredite afashkurtra jane linja kredie ku klienti duhet t’i ripaguaje Bankes shumen e principalit brenda kohezgjatjes se limitit te kredise sipas nje plani ripagimi specifik mujor, tremujor apo nje plani ripagimi te çrregulllt pagese. Zakonisht pagesat e interesit jane mujore. ...
Kredite “Bullet” i referohen linjave te kreditimit ku klienti duhet t’i ripaguaje Bankes shumen e principalit ne daten e maturimit te kredise. Zakonisht pagesat e interesit jane mujore. ...
Keto jane llogari te cilat mbartin aftësine te kene balanca negative deri ne shumen e aprovuar te limitit. Kohezgjatja e llogarive Overdraft eshte zakonisht 6 deri ne 12 muaj. Qellimi: Financimi i nevojes per kapital qarkullues permes nje llogarie rrjedhese Afati: Deri ne 1 vit, e rinovueshme ne baze te kerkeses se klientit dhe plotesimi I kushteve te Bankes Kushtet e Bankes: Kryesisht konsiston ne qarkullimin e shumes se overdraftit te pakten 1 here ne vit Perparesite: Pagesa e interesit mbi shumen e perdorur, e llogaritur me baze ditore Norma e Interesit: Norma In...
 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES