Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Prona
Ankand për Shitje Pasurish të Paluajtshme
Prona ne Shitje - Pritje
Prona ne Shitje
Shitje Sendi ne Ankand
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.70 110.70
EUR 123.40 128.40
AUD 77.30 83.30
GBP 140.30 146.30
 
Ankand per Shitje Pasurish te Paluajtshme

Ankand për shitje pasurish të paluajtshme

BANKA NBG ALBANIA Sh.A


hap ankandin për shitjen e pronës:

 Truall me sip.1730 m² dhe Ndërtesë me sip.155 m², Nr.Pasurie 440/53,Zonë Kadestrale 2679 ,Vol.11 ,Fq.165,me adresë: Mëzez, Tiranë

 Çmimi fillon nga 630,000 EURO.

 Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur, pranë BANKA NBG ALBANIA Sh.A ,Rr.Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026,Tiranë, Shqipëri

 
Oferta duhet të përmbajë:

  • Kërkesë me objekt “Ofertë për blerje prone”, me të dhënat e pronës.  
  • Një kopje të dokumentit të identifikimit të blerësit të interesuar/ekstrakt QKR në rast shoqërie tregtare.
  • Adresë, email dhe numër telefoni të ofertuesit.
  • Mandatin për e depozitimit në ëmer të ofertuesit të shumës prej 63,000 Euro (10% të shumës së shitjes).
  • Dokumenta provuese për ekzistencen e diferencës së shumës totale (90% te shumes së shitjes).

 Afati i dorëzimit të ofertave është data 07/11/2017 deri në orën 14:00 (cdo ofertë që dorezohet pas këtij afati skualifikohet automatikisht)

 Për informacione të mëtejshme jeni të lutur të na kontaktoni: +355 (0) 445001213

 
Brenda 10 ditësh nga shpallja fitues, ky i fundit është i detyruar të paguajë totalin e çmimit të ofertuar.
Mospagimi i çmimit brënda afatit fituesi skualifikohet dhe transaksioni nuk kryhet.

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES