Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Bankingu i Korporatave
Manaxhimi i Parave
Sherbime Thesari
Financa Tregtare
Financimi
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.30 109.30
EUR 124.40 128.40
AUD 75.20 81.20
GBP 138.80 144.80
 
Financa Tregtare

Financa Tregtare gjen vend dhe perdorim te gjere ne tregtine nderkombetare pavaresisht nese kompania eshte importuese ose eksportuese.

Banka NBG Albania u ofron klienteve te saj produktet tradicionale te finances tregtare ne perputhje me nevojat respektive te bizneseve specifike.

1- Garanci Bankare - per pjesmarrje ne Tender, Performim te Mire, etj

Banka NBG Albania SH.A me ane te Garancive Bankare , garanton  permbushjen e detyrimeve te ndryshme kontraktore qe klientet e saj kane me  partneret e  tyre.

Garancite Bankare perfaqesojne  nje premtim  te pakthyeshem te nje banke, per llogari te klientit te saj, per te bere pagesen e nje shume te caktuar tek perfituesi  ne rastin e mospermbushjes se detyrimit objekt i kesaj garancie  nga klienti i saj kundrejt perfituesit.

Llojet e garancive jane si me poshte:

  • Garanci Oferte:   Kjo garanci leshohet per llogari te klientit te bankes per pjesemarrje ne tender
  • Garanci Kontrate:   Kjo garanci leshohet per llogari te klientit per te garantuar permbushjen e kushteve kontraktore
  • Garanci Parapagimi:  Kjo garanci leshohet per llogari te klientit per te garantuar perdorimin e shumes se parapaguar ne perputhje me kushtet e kontrates
  • Garanci Pagese:   Kjo garanci leshohet per llogari te klientit per te garantuar pagesen e mallrave dhe sherbimeve ne favor te perfituesit

2- Kredi Dokumentare per te minimizuar risqet e pagesave te importit dhe eksportit

3- Dokumenta per Arketim

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES